ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

fmo-panorama05

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη, 17:30–20:30, από τις 2 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 16 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων Μ106 στο κτίριο Millennium (πρώτος όροφος) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Υπεύθυνος για τη Σειρά Διαλέξεων θα είναι ο Δρ. Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Νίκος Μούδουρος. Κατά την πρώτη ημέρα των διαλέξεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν ένα τέταρτο ενωρίτερα για τακτοποίηση της εγγραφής τους.


Σκοπός της σειράς διαλέξεων είναι η μελέτη της εξέλιξης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, ιδιαίτερα από το 1974 μέχρι και σήμερα. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δεν είναι τυχαία. Η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας το 1974, προκάλεσε σημαντικές ανακατατάξεις τόσο στο σύνολο του κοινωνικού και πολιτικού ιστού της Κύπρου, όσο και πιο συγκεκριμένα στην κοινωνική δομή, στην πολιτική οργάνωση, αλλά και στην συλλογική ταυτότητα της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Με αυτό το σκεπτικό, η περίοδος που ακολουθεί το 1974 αντιμετωπίζεται μέσα από τις συνέχειες της με το παρελθόν, αλλά και μέσα από τις ρήξεις που έχει καταγράψει μέχρι και τις μέρες μας.

Στο επίκεντρο των διαλέξεων λοιπόν, θα βρεθεί η παρουσίαση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δομών που αναπτύχθηκαν στην κοινότητα κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην οικονομική και στην πολιτική εξέλιξη των Τουρκοκυπρίων, εντός του νέου διχοτομικού πλαισίου που δημιουργήθηκε από το 1974 και μετά. Ανάμεσα στη θεματολογία των διαλέξεων ξεχωρίζουν οι αναφορές στην εμφάνιση και εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων και των προγραμμάτων τους, στα διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα που επικράτησαν και τις αλλαγές που τα συνόδευσαν, στον μετασχηματισμό της οικονομικής δομής και τις αντιπαραθέσεις που προκάλεσε, καθώς και στις συνέπειες της πολιτικής του εποικισμού που εφάρμοσε το τουρκικό κράτος.

Η δομή των διαλέξεων της σειράς αυτής χαρακτηρίζεται από διαφορετικά κεντρικής σημασίας θέματα της εξέλιξης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας από το 1974 και μετά. Εντούτοις το περιεχόμενο τους αναπόφευκτα φέρει κάποια στοιχεία σύνδεσης των διαφορετικών διαλέξεων, με επίκεντρο την πορεία αναδιαμόρφωσης των σχέσεων της Τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Τουρκία. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται η όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των εξελίξεων μέσα από την ενεργοποίηση διαφορετικών αναλυτικών εργαλείων και θεωρητικών πλαισίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:

2/2/2017
Οι Τουρκοκύπριοι στους θύλακες. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της περιόδου 1964-1974

Περίληψη: Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο για το καθεστώς εξαίρεσης, θα αναλυθεί η κοινωνικο-οικονομική και πολιτική δομή της Τουρκοκυπριακής κοινότητας έτσι όπως εξελίχτηκε στους θύλακες της περιόδου. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων σε φαινόμενα όπως ο εκτοπισμός πληθυσμού, η αποκοπή από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η στρατιωτικοποίηση της κοινωνικής δομής. Παράλληλα θα συζητηθεί ο μετασχηματισμός και οι διακυμάνσεις της συλλογικής ταυτότητας της κοινότητας, ως η βάση αναθεώρησης της σχέσης των Τουρκοκυπρίων με την Τουρκία.

9/2/2017
Ιδεολογία και οικονομία της διχοτόμησης. Οι Τουρκοκύπριοι την περίοδο 1974-1983.

Περίληψη: Η στρατιωτική εισβολή του 1974 σηματοδοτεί μια ολοκληρωτική ρήξη στον κοινωνικό ιστό της Κύπρου. Σε ότι αφορά ειδικά στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, η βίαιη αλλαγή του 1974 απελευθερώνει ποικιλόμορφες δυναμικές που σχετίζονται τόσο με το νέο ιδεολογικό πλαίσιο που επιβάλλεται, όσο και με το νέο οικονομικό περιβάλλον. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της διαδικασίας οικοδόμησης χωριστών δομών εξουσίας, στην εμφάνιση του νέου πολιτικού συστήματος, καθώς και στην οικονομία των «λαφύρων πολέμου». Οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις της εποχής και η άνοδος της αντιπολίτευσης, θα αποτελέσουν επίσης μέρος της συζήτησης.

16/2/2017
Η ανακήρυξη της «ΤΔΒΚ» και η «νέα οικονομία».

Περίληψη: Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις που οδήγησαν στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983, αλλά και στις συνέπειες που αυτή η δυναμική είχε στην πολιτική και οικονομική δομή της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Βασικός άξονας της παρουσίασης θα είναι η εξαγωγή του τουρκικού μοντέλου εκσυγχρονισμού της εποχής στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθούν οι διαφορετικές αντιλήψεις των πολιτικών δυνάμεων και ιδεολογικών ρευμάτων της κοινότητας σε σχέση με την ιδέα ενός δεύτερου κράτους στην Κύπρο.

23/2/2017
Τουρκικός και Τουρκοκυπριακός Εθνικισμός στην Κύπρο. Η συγκρότηση της Δεξιάς.

Περίληψη: Η παρουσίαση θα ασχοληθεί με την εξέλιξη του εθνικισμού στο γεωγραφικό χώρο της Τουρκίας, καθώς και με τις δυναμικές εκείνες που εισάγονται σταδιακά στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι βασικοί οργανωμένοι φορείς και εκπρόσωποι αυτής της πτέρυγας του εθνικισμού στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα και η πορεία της αλλαγής τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μεγαλύτερα κόμματα της τουρκοκυπριακής Δεξιάς, στην εμφάνιση του τουρκοκυπριακού εθνικισμού και στην αναδιαμόρφωση της σχέσης αυτών των κομμάτων με την Τουρκία κατά την περίοδο που ακολουθεί το 2004.

2/3/2017
Η Αριστερά στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα μετά το 1974.

Περίληψη: Στην παρουσίαση θα γίνει μια σύντομη αναδρομή των παραδόσεων της Αριστεράς στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα και πως αυτές αναπροσαρμόζονται στο διχοτομικό πλαίσιο μετά το 1974. Το επίκεντρο της παρουσίασης θα είναι η ανάπτυξη των κομμάτων και οργανώσεων του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, το ιδεολογικό τους υπόβαθρο και η συγκρότηση μιας ευρείας αντιπολίτευσης ενάντια στο πολιτικό πρόγραμμα της διχοτόμησης. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι διαφοροποιήσεις της Αριστεράς, η σχέση της με την κυπριακή ταυτότητα και οι μορφές κινητοποίησης που αναπτύσσονται.

9/3/2017
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του εποικισμού στην Κύπρο.

Περίληψη: Η παρουσίαση θα εστιαστεί στις κοινωνικές μετατοπίσεις και πολιτικές ανακατατάξεις που προκάλεσε στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα η κρατική πολιτική εποικισμού. Θα συζητηθούν σε λεπτομέρεια οι τρόποι υλοποίησης της πολιτικής αυτής, ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων της, καθώς και η πολιτική συγκρότηση τμημάτων του πληθυσμού των εποίκων. Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες των πολυεπίπεδων αντιπαραθέσεων μεταξύ Τουρκοκυπρίων-εποίκων, αλλά εντός των εποίκων. Τέλος θα συζητηθούν τα φαινόμενα αλλαγών που επηρεάζουν τις αντιλήψεις ενός μέρους αυτού του πληθυσμού στην Κύπρο.

16/3/2017
Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι: Μια δύσκολη σχέση.

Περίληψη: Η παρουσίαση θα ασχοληθεί τόσο με τη σχέση Τουρκοκυπριακής κοινότητας – Ισλάμ, όσο και με τη σχέση της κοινότητας με τις πολιτικές οργανώσεις του ισλαμικού κινήματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αντιλήψεις του ισλαμικού κινήματος της Τουρκίας για την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και στην δημόσια παρουσία του Ισλάμ στην Κύπρο. Βασικός άξονας είναι η περίοδος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Οι νέες στρατηγικές που αναπτύσσει το ισλαμικό κίνημα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική δραστηριότητα στα κατεχόμενα, αλλά και οι οργανωμένες αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων, αποτελούν θέματα της παρουσίασης.

Λόγω περιορισμένων θέσεων τελευταία μέρα δηλώσεων συμμετοχής έχει ορισθεί η Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017.

Κόστος Σεμιναρίου:
70 ΕΥΡΩ για επαγγελματίες
50 ΕΥΡΩ για φοιτητές όλων των βαθμίδων
15 ΕΥΡΩ για μεμονωμένες διαλέξεις

Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
Πανεπιστημιο Λευκωσιασ
Μακεδονιτίσσης 46
Τ.Θ. 24005
1700 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22-841600

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: