Ανακοίνωση της δικοινοτικής πλατφόρμας «Φωνή Κυπρίων»

images

 

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

www.cypriots-voice.eu


Ανακοίνωση

Η δικοινοτική πλατφόρμα «Φωνή Κυπρίων», αφού εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση στo Κυπριακό πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άμεση ανάγκη για ανάληψη δράσης τόσο στο επίπεδο των πολιτικών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, και προτείνει τα ακόλουθα :

  1.  Η κοινή διακήρυξη και τα εμπόδια της διευθέτησης: Η  Φωνή Κυπρίων συμφωνεί με την κοινή διακήρυξη που επιτεύχθηκε μεταξύ των μερών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό υπό τις καλές υπηρεσίες του ΟΗΕ και με τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας. Πιστεύουμε ότι είναι πρωταρχική ανάγκη οι πολιτικοί και οι απλοί πολίτες των δύο τμημάτων της Κύπρου να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την προετοιμασία της κοινωνίας προς το σκοπό να υποστηριχτεί η επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό το πνεύμα της κοινής δήλωσης, καθώς με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και του 1979, το σχέδιο του ΟΗΕ για μια συνολική λύση και τη συμφωνία του 2008 σχετικά με την ομοσπονδιακή δομή της Νέας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Κύπρου και της ισοτιμίας των δύο συνιστωσών πολιτειών. Στη νέα διαδικασία πιστεύουμε ότι η ηγεσία της διαπραγματευτικής ειδικής ομάδας, πρέπει να προσεγγίσει το Κυπριακό πρόβλημα έξω από τα κοινότυπα.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι δύο πλευρές , με καινοτομική σκέψη , συμφωνήσουν να μην επικεντρωθούν στο πρόβλημα και τις διάφορες διαφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα, αλλά στη λύση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, στην προσπάθεια να σχηματίσουν μια κοινή πρόταση οι δύο πλευρές πρέπει να εργαστούν για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω ταυτόχρονης ικανοποίησης βασικών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της κάθε πλευράς .
  2. Ευρω- εκλογές και η Κύπρος : Οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα μέρη στη Κύπρο ως μια ευκαιρία για να αναδείξουν τη σημασία της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στη διαδικασία. Τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της παροχής κινήτρων στους Τουρκοκύπριους να εργαστούν για την εκλογή δύο Τουρκοκυπρίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τονίσουν την ανησυχία τους για την απομόνωσή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να καθορίσουν τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Υπό τις συνθήκες ανωμαλίας που εξακολουθούν να επικρατούν στη χώρα μας, η Φωνή Κυπρίων πιστεύει ότι οι εκλογές μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (πρωτόκολλο 10 , άρθρο 2 ) . Για τους σκοπούς των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εθνική εκλογική περιφέρεια διαχωρίζεται σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες όπως εφαρμόζεται σήμερα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος θα πρέπει να χωρίσει την εκλογική της περιφέρεια σε δύο εκλογικές περιφέρειες. Στο ελληνόφωνο εκλογικό σώμα και στο τουρκόφωνο εκλογικό σώμα . Η παρουσία των Τουρκοκυπρίων ως βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου θα μπορούσε να σφραγίσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής κοινότητας για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον διασφαλισμένο κάτω από την έννοια της ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή  ως αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
  3. Συνεργασία για την Κύπρο: Η Φωνή Κυπρίων πιστεύει ότι οι απαιτήσεις της κοινωνίας έχουν αλλάξει την πολιτική κουλτούρα της πολιτικής ελίτ στην Κύπρο προς μια πραγματικά πατριωτική  φιλοκυπριακή προσέγγιση, και ως εκ τούτου όλα τα μέρη μπορούν να εργαστούν από κοινού για να φθάσουν σε αποτελέσματα στα περισσότερα θέματα για να επωφεληθούν όλοι . Για το σκοπό αυτό καλούμε σε συνεργασία των κύριων πολιτικών δυνάμεων που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, και θα πρέπει όλοι να εργαστούν επιμελώς προς την αποδοχή και την εφαρμογή μιας συμφωνημένης λύσης που μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας

Ανακοίνωση αρ. 25 – Φωνή Κυπρίων 14/2/2014ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

www.cypriots-voice.eu


Basın Bildirisi

İki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Forumu, Kıbrıs sorunundaki mevcut son durumu irdelemiş ve bu süreçte temel olarak siyasi zeminde ve sivil toplum düzeyinde acilen hareket edilmesi gerektiğine inanarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasını önermektedir.

  1. Ortak Deklerasyon ve çözümün engelleri: BM’nin iyi niyet görevi ve uluslararası toplumun çabaları ile Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda taraflar arasında mutabık kalınan Ortak Deklarasyona Kıbrıslıların Sesi destek verir. Ortak Deklarasyon ’un içeriği temelinde, BM Güvenlik Konseyi kararları, 1977 ve 1979 Üst Düzey Antlaşmalar, BM kapsamlı çözüm planı, Yeni Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapısı, iki oluşturucu devlet anlayışı ve 2008 yılında varılan antlaşma çerçevesinde uzlaşı sağlanması için toplumların hazırlanması, ve sürece destek vermesi uğraşımızda her iki toplumdan vatandaşların bize katılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanmaktayız. Bu yeni süreçte inanıyoruz ki; görüşme birimlerinin liderlikleri Kıbrıs sorununa alışılmışın dışında ve yeni bir bakış açısından bakmalıdır. Bu sadece problemler ve uyuşmazlıklar üzerinde odaklanma yerine, her iki tarafın uzlaşarak sorun çözücü bir yaklaşımla çözümün kendisi üzerinde yoğunlaşmaları ile mümkün olacaktır. Ortak bir devlet oluşturma çabasında her iki taraf da karşılıklı olarak diğer tarafın önem verdiği siyasi ve ekonomik beklentilerini tatmin ederek güven oluşturmalıdır
  2. Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Kıbrıs: Yaklaşmakta olan Avrupa Parlamentosu seçimlerini, Kıbrıslı Türklerin sürece dahil edilmesinin önemini vurgulamak için Kıbrıs’taki taraflar bir fırsat olarak değerlendirmelidir. Siyasi partiler ve gruplar, iki Kıbrıslı Türk’ün Avrupa Parlamentosu’na seçilmesi için, Avrupa Birliği dışında kalmaktan kaynaklanan izole edilmişliği vurgulayarak ve Avrupa ailesi içinde aktif katılımcılık için sorumluluklarını işaret ederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşların motive edilmesi için çaba harcamalıdır. Ülkemizde halen devam etmekte olan normal dışılıkla mücadele ederken Kıbrıslıların Sesi inanmaktadır ki, Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Müktesebatının geçerli olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin kontrolü altındaki coğrafyada yapılabilir (protokol 10, md. 2). Avrupa Parlamentosu seçimleri maksadı bakımından, ülke seçmen listeleri birden fazla listeye ayrılması mümkündür ve bu kural Belçika, Fransa, İrlanda ve İngiltere’de uygulanmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti da seçim listelerini Yunanca konuşan seçmenler ve Türkçe konuşan seçmenler şeklinde ikiye ayırmalıdır. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türk temsilcilerin bulunması, Kıbrıs sorununa çok kültürlü bir yapıda bulunacak bir çözümün Avrupa Birliği güvenlik şemsiyesi altında kucaklanacağına dair Avrupa toplumlarının taahhüdünü vurgulayacaktır.
  3. Kıbrıs için İşbirliği: Kıbrıslıların Sesi inanmaktadır ki; siyasi elitin siyaset kültürünü değiştirmesini, gerçek bir yurtsever ve Kıbrıslıların yararına bir yaklaşım sergilemesini ve sorunları büyük oranda ve herkesin yararına olacak şekilde çözmek üzere işbirliği yaparak tarafların birlikte çalışmasını toplumlar talep etmektedir. Bunun için, nüfusun büyük kısmını temsil eden temel siyasi güçlerin işbirliği yapmasını, yeni çabalar neticesinde ortaya çıkacak müzakere edilmiş bir çözümün kabul görmesi için gayret sarf etmesini talep ediyoruz.

 

 

Basın Bildirisi no 25 – Kıbrıslıların Sesi 14/2/2014ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

www.cypriots-voice.eu


Communiqué

The bi-communal forum “CYPRIOTS’ VOICE”,  having examined the current situation in the Cyprus issue believe that at this time there is an immediate need to undertake action mainly at the political and civil society levels, and proposes the following:

  1. The joint declaration and the Obstacles of a Settlement: Cypriots” Voice endorses the joint declaration achieved between the parties for the resumption of the Cyprus negotiations under the good services o the UN and with the efforts the international community. We believe that it is paramount necessity the citizens of both parts of Cyprus to join our efforts towards preparing the society to support  the attainment for a consensus in the negotiations under the spirit of the joint declaration as well as  the UN Security Council resolutions, the High Level Agreements of 1977 and 1979, the UN plan for a comprehensive solution;  and the 2008 agreement regarding the Federal Structure of the New Federal Republic of Cyprus and the parity of the two Constituent states. In the new process we believe that the leadership of the negotiating taskforce, need to approach the Cyprus Problem from an out-of-the box perspective. This can be achieved only if the two sides, through breakthrough thinking, agree to focus not on the problem and the various disagreements that they currently have but on the solution. Therefore, in attempting to form a common state the two sides need to build trust by simultaneously satisfying each side’s main political and economic interests.
  2. Euro-elections and Cyprus: The forthcoming elections of the European Parliament should be addressed by the parties in Cyprus as an opportunity to elevate the importance of the participation of Turkish Cypriots in the process. The political parties and groups should work towards motivating the citizens living in the northern part of Cyprus to work for the election of two Turkish Cypriot in the European Parliament to accentuate their concern about their isolation from the European Union and stipulate their commitment to participate actively in the European family. Under the abnormality we still encounter in our country, Cypriots’ Voice believe that the elections can be held in those areas in which the Government of the Republic of Cyprus exercises effective control (protocol 10, art. 2). For the purpose of the elections of the European Parliament, splitting the national constituency into more than one constituencies is currently being implemented in Belgium, France, Republic of Ireland and UK. Cyprus should split her constituency into two constituencies; the Greek speaking electoral college and the Turkish speaking electoral college. The presence of Turkish Cypriots as Members of the  European Parliament could seal the commitment of the European community towards the settlement of the Cyprus issue in a multicultural environment embraced under European security concept.
  3. Cooperation for Cyprus:  Cypriots’ Voice believe that the society demands  change the political culture of the political elite in Cyprus towards a real patriotic pro-Cypriot approach so that all parties can work together on most issues to reach outcomes  that could benefit all.  To this effect we call  for cooperation of the main political forces representing the vast majority of the population, to work diligently towards the acceptance and implementation of the negotiated  settlement that can be achieved under the new effort.

Communiqué no 25 – Cypriots’ Voice 14/2/2014

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: